skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
STEMBÜS (OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİM OTOBÜSÜ)

STEMBÜS (OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİM OTOBÜSÜ)

1. Giriş
Teknolojik gelişmelerin yaşamımızın her alanında etkisinin görüldüğü günümüzde gelişmiş ülkeler yetiştirdikleri bireylerin; fen ve teknoloji okur–yazarı olmalarının yanı sıra, bilgi teknolojilerini etkili kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorumluluk alma ve takım çalışması yapma gibi üst düzey becerilere de sahip olmalarını beklemektedir (Çavaş, Özdoğru&Kesercioğlu, 2012). Bu sayede bireylerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşama transfer edebilmesi, her gün karşılaştıkları yeni problemlere çözüm yolları üretmeleri amaçlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ülkelerin ekonomik ve bilimsel alanda uluslararası arenada kendini gösterebilmesi ancak inovasyon sayesinde olmasıdır. İnovatif faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi ise bu alanlarda yetişmiş nitelikli insan gücüne bağlıdır. Tabi ki bu alanlarda takım çalışması ve disiplinler arası çalışma son derece önemlidir. Çağımızın bu değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki liderliğinin ve yetkinliğinin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla STEM eğitimi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çocukların öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları öğrenmeye karşı istekli kılmak, araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrenmelerini anlamlı hale getirmek okulöncesi dönemde kullanılan pek çok yeni yaklaşımın hedefleri arasındadır (Çakar ve Üstün, 2006). Bu dönemde neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak, deneyerek, gözlem yaparak, kendisini keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlamak son derece önemlidir (Şahin 2006). Okulöncesi eğitimde fen etkinlikleri çocukların bilimsel düşünceleri, tutumları ve becerileri edinmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Çocukları bilim ile tanıştırmada en iyi zaman onların çevrelerindeki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Meraklı olmak çocukların doğası gereğidir ve bilimsel duyarlılığın geliştirilmesi için bir temeldir (Akman ve diğ., 2011). Okulöncesi dönemde çocuklar, meraklı, hayal güçleri kuvvetli, araştırmacı ve sorgulayıcı olduklarından bu dönemde çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinin esas alınması gerekmektedir. Özellikle bu dönemdeki fen eğitimi, fen bilgilerinin aktarılması şeklinde değil, çocuğun merakını giderecek yönde olmalıdır. Fen eğitiminde çocuğun araştırma, inceleme ve gözlem yapma becerilerini geliştirmesine, sağlam bilimsel temeller oluşturarak bilimsel düşünmeyi öğrenebilmesine fırsat verilmesi gerekmektedir. Ezbere dayalı bir fen eğitimi, çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlamadığı gibi, sadece bilgilerin düzensiz artmasına ve belli bir dönem sonrasında ise unutulmasına neden olur. Öğretmenin görevi çocuklara bilgileri öğretmek değil, onları araştırmaya sevk etmek ve bunun için uygun çevre sağlamaktır (Aktaş Arnas, 2002).
Okulöncesi dönemde çocukların, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirebilmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, kısacası fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirilebilmeleri için fen ve teknoloji ile ilgili bilgi, anlayış, tutum ve değer yanında bilimsel süreç becerileri bakımından da geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda öğretmenler, derslerde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanabileceği veya geliştirebileceği aktivitelere daha fazla yer vermelidir (Böyük ve diğ., 2011). Bu bağlamda, Fen eğitiminin amacı tüm insanları bilim insanı olmak için eğitmek değil, fakat tüm insanları bilimsel okur-yazar olarak yetiştirmek ve bilim insanlarının teorileri ve kuramları nasıl keşfettiklerini anlamalarını sağlamaktır. Böylece insanlar günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlarda problemi bulma ve buna uygun hipotezler kurarak çözüme ulaşmada bilimsel süreci takip edebilirler (Aktamış ve Şahin Pekmez, 2011). Fen eğitimi standartları (NRC, 1996) incelendiğinde bilimsel süreç becerilerinin fen öğretiminde önemli bir rolü olduğu görülmektedir.
1.1. Çalışmanın özgünlüğü
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda amaç akademik disiplinleri gerçek hayattan konularla ilişki kurularak öğrencilerin bilimi, teknolojiyi, mühendislik ve matematik konularını okul, toplum, iş ve küresel
2
girişimlerde kullanarak; yeni ekonomide rekabet edebilecek çağın gereklerine uygun STEM okuryazarları yetiştirmesidir. Bir ülkenin ekonomideki başarısının temelinin eğitim olduğu düşünüldüğünde bu alanda söz sahibi olmak isteyen ülkeler için STEM eğitimi kaçınılmaz bir gereksinimdir. STEM disiplinlerinin içerisinde Fen ve Matematik önemli bir yer tutmaktadır. Eğer fen programında istenilen başarıya ulaşılmak isteniyorsa okul öncesi düzeyinden başlayarak çocuklara araştırma yapma olanağı verilmelidir (SERA Howe, 1975). Çocukları bilim ile tanıştırmada en iyi zaman onların çevrelerindeki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Meraklı olmak çocukların doğası gereğidir ve bilimsel duyarlılığın geliştirilmesi için bir temeldir (Okul öncesi kırmızı Akman ve diğ., 2011). Dikkatleri çok kısa süreli olan okul öncesi dönem öğrencilerinin etkinliklere daha uzun süreli katılımlarının sağlanması için öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir (fen ve doğa Yaşar, 1993).
STEM disiplinlerinin en önemli basamağını oluşturan fen ve matematik uygulamalarını çocukların yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak gerçekleştirmelerini sağlamak ve böylece ezber yerine kalıcı bilgiyi edinmelerini gerçekleştirmek; bilimsel terimlerle tanışmalarına olanak sağlayarak farkındalık oluşturmak; matematik ve bilimsel deney uygulamaları için özel olarak düzenlenmiş ortamlar oluşturmak bir gerekliliktir. Bu nedenle daha önce ülkemizde herhangi bir okul öncesi eğitim kurumunda rastlanmamış; STEM uygulamalarını gerçekleştirilmesi için sadece bu alan için düzenlenmiş sınıf ve okul ortamından farklı bir konsepte ve tasarıma sahip, 30 çocuğun aynı anda fen ve matematik uygulamaları yapabileceği STEMBÜS (okul öncesi STEM eğitim otobüsü) 2014-2015 eğitim öğretim yılında STEM projesi kapsamında; matematik uygulamaları ve bilimsel deney malzemeleri ile donatılmış olup, uygulamaların gerçekleşmesine imkân sağlayacak şekilde tefriş edilerek aktif hale getirilmiştir.
1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu
STEM eğitimleri farklı yaş guruplarını, okul öncesi eğitimden doktora sonrası eğitimlere kadar okul içi ve dışı eğitimleri kapsayan bir yaklaşımdır. Bu dönemler içerisinde bireyin sonraki yaşamındaki öğrenmelerinin temelini oluşturacak okul öncesi eğitimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları öğrenmeye karşı istekli kılmak, araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrenmelerini anlamlı hale getirmek okulöncesi dönemde kullanılan pek çok yeni yaklaşımın hedefleri arasındadır (okul öncesi öğretmenlerinin Çakar ve Üstün, 2006). (Bu dönemde neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak, deneyerek, gözlem yaparak, kendisini keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlamak son derece önemlidir (okul öncesi öğretmenlerinin Şahin 2006). Bu açıdan bakıldığında okul öncesi eğitimde STEM uygulamaları, istenilen düzeyde bir STEM eğitiminin gerçekleşmesi için uygun ortamlar hazırlamak bir zorunluluktur.
2.Problem Durumu
Okulöncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli, meraklı, hayal gücünün kuvvetli ve sorgulayıcı olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı, kişiliğin temellerinin atıldığı dönemdir (Oğuzkan ve Oral, 1997). Okulöncesi eğitim programında, öğrenme ürünü değil, süreç önemlidir. Bilgilerin nasıl öğretileceğine ait yöntemler önem kazanmaktadır (MEB,2006). Çocukların öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları öğrenmeye karşı istekli kılmak, araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrenmelerini anlamlı hale getirmek okulöncesi dönemde kullanılan pek çok yeni yaklaşımın hedefleri arasındadır (Çakar ve Üstün, 2006). Bu dönemde neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak, deneyerek, gözlem yaparak, kendisini keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlamak son derece önemlidir. Çocukların bilim ile tanıştırılmasında en iyi zaman olan okul
3
öncesi dönemde, bilimsel süreç becerilerinin ve yeterliliklerinin kazandırılmasında okul öncesi eğitim öğretmenlerinin nitelikli bir eğitim vermesi, buna yönelik bir ortam oluşturabilmesi ve kazandırılması istenilen yeterlilikler için uygun materyal ve yöntemi tespit edebilmesi, bilimsel düşünme süreçlerini etkin bir şekilde kullanabilmesi gereklidir. İlimizde bu kapsamda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Çocukların fen ve matematik uygulamalarını yaparak, yaşayarak, dokunarak gözlemleyerek öğrenmelerini gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak.
3.2. Çalışmanın hedefleri Çocukların fen bilimleri ve matematik uygulamalarını yaparak, yaşayarak, dokunarak,deneyerek ,gözlemleyerek öğrenmelerini sağlamak.Okul öncesi çağı çocukların fen bilimleri ve matematik alanlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak. Çocuk ve öğretmene yeni eğitim fırsatları sunmak.Okul öncesi çağı çocuklarının bilimsel çalışmalara yönlendirilmesini sağlamak.Okulumuzu bu çalışma sonucunda ilimizde ve diğer illerde bulunan okulların ziyaret ettiği kurum haline getirmek.Çocukların uygulamalara karşı olan ilgisini artırarak devam zorunluluğu olmayan okul öncesinde okula devamsızlığı %70 azaltmak. STEM eğitimi hakkında veli bilgilendirmesine %100e ulaşmak . Okulumuz velilerinin bu faaliyete %85 katılımını sağlamak
4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlayan STEMBÜS te çocukların çevrelerindeki dünyayı tanımalarına yönlendirecek gözlemleme; yaratıcılığı teşvik ederek düşünmeye yönlendiren ve uygulamalara aktif katılımlarını sağlayarak bilgiyi kalıcı hale getirecek soru cevap; belirlenen süre içerisinde konu ile ilgi düşündüklerini ortaya koydukları hayal yoluyla fikir elde etmelerini sağlayan beyin fırtınası; konuyla ilgili yeni bilgi edinmelerini kolaylaştıran anlatma; günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmelerini geliştirecek problem çözme ve yapılan uygulamaları canlandırmaları amaçlanan dramalar yapıldı.Çocuklarla yapılan çalışmaların değerlendirildiği gelişim ve gözlem raporları,STEM kontrol listeleri tutuldu.
4.2. Plan
Okulumuz ilimiz belediyesi ile işbirliği içersinde STEMBÜS e dönüşecek otobüs için gerekli yazışmalar ve işlemeler gerçekleştirilecek. STEM ekibi ve okul bünyesinde çalışan öğretmenler ile işbirliğine gidilerek ihtiyaç analizi yapılacak. Ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla oluşturulacak olan STEMBÜS için etkinlik programı oluşturularak malzeme ve tasarım için gerekli olan unsurlar belirlenecek. İlimiz belediyesi tarafından bu amaçla okula hibe edilen otobüsün yapımına başlanarak otobüsün iç ve dış kısmına çocukların gelişimlerine uygun bilimsel görseller ile giydirmeler yapılacak. Uygulamaların yapılacağı şekilde masa ve oturma alanları, malzemelerin konulacağı raf ve dolapların yapılması sağlanarak çocukların yaş ve gelişim seviyelerine göre hazırlanan program doğrultusunda materyallerin alımı ve tefrişi gerçekleştirilerek STEMBÜS için bir açılış programı düzenlenecek. STEMBÜS ve içerisinde yapılacak olan fen ve matematik uygulamaları için dönem başında veli bilgilendirme toplantıları yapılacak. Belirlenen zaman aralıklarında STEMBÜS’te gerçekleştirilecek olan ’’ Ailem ile STEM uygulamaları’’ etkinlikleri her hafta Perşembe Cuma günleri aile katılımı şeklinde yapılacak. SEMBÜS’te çocuklarla gerçekleştirilen uygulamalar ile ilgili düzenli olarak ayda bir veli görüşmeleri gerçekleştirilecek. İl içinden gerçekleştirilecek çocuk ziyaretleri için programların hazırlanması.İl dışından gelecek olan ziyaretçiler için gereken düzenlemelerin yapılması.
4
5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Çocukların bilim ile tanışmasında en iyi zaman onların çevrelerinde ki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Bu nedenle çocukların bilim ile tanışmasında ilk adımların atılacağı, çevrelerinde olup biten olayları neden sonuç ilişkisi kurarak çözebileceği uygulamalara aktif olarak katılabileceği STEMBÜS ün bir taşıma aracından çıkıp bilim dünyasına ev sahipliği yapılmasına kadar olan süreçte ilk aşama olarak STEM ekibi ve okul bünyesinde çalışan öğretmenler ile işbirliğine gidilerek ihtiyaç analizi yapıldı. Ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla oluşturulacak olan STEMBÜS için etkinlik programı oluşturularak gerekli malzeme ve tasarım için gerekli olan unsurlar belirlendi. İlimiz Belediyesi tarafından bu amaçla okula hibe edilen otobüsün yapım aşamasına geçildi. Otobüsün iç ve dış kısmına çocukların gelişimlerine uygun bilimsel görseller ile giydirmeler yapıldı. Uygulamaların yapılacağı şekilde masa ve oturma alanları, malzemelerin konulacağı raf ve dolapların yapılması sağlandı. Çocukların yaş seviyelerine göre hazırlanan program doğrultusunda materyallerin alımı ve tefrişi gerçekleştirildi. Görsel sunum ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için projeksiyon ve projeksiyon perdesi yerleştirildi. Çocukların STEMBÜS ün içersine girdiği andan itibaren kendini bilim adamı gibi hissetmelerini sağlayacak laboratuvar önlükleri hazırlandı. Çocukların yaş seviyelerine ve gelişim özelliklerine uygun olarak bir yıl boyunca yapılacak olan uygulamalarla ilgili konu ve kavramlar (sayı, renk, geometrik şekil, mekân vs.) belirlendi. Belirlenen konu ve kavramlar ile ilgili etkinlik planları hazırlandı. Belirlenen uygulamaların yapılması amacıyla STEMBÜS’ün kullanım ders programı hazırlandı. Okulda eğitim alan 16 şube ve 430 çocuğun uygulama yapabilmesi için haftanın belirli gün ve saatlerinde her sınıf için uygulama süresi ayrıldı. Çocuklar yaptıkları bilimsel deney uygulamalarından sonra yapılan matematik ve bilimsel deney çalışmalarını resimlediler.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Çocukların yaş seviyelerine ve gelişim özelliklerine uygun olarak bir yıl boyunca yapılacak olan uygulamalarla ilgili konu ve kavramlar (sayı, renk, geometrik şekil, mekan vs.) belirlendi. Bu uygulamalara yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ‘’STEM gelişim kontrol’’ listeleri ve STEM uygulamalarına yönelik çocukların gelişimlerini gösteren gelişim ve gözlem raporları hazırlandı. Bu raporlar sonucunda geride kalan çocuklara takviye uygulamalar yapıldı. Yapılan bu çalışmanın sonuç raporları hazırlandı. Bunun yanı sıra okulumuzda çocuğu eğitim alan 430 veli ile belirli zaman aralıklarında çocukların STEM uygulamalarına karşı olan duyarlılıkları, ilgi ve yetenekleri, davranış değişiklikleri, okula karşı olan tutumları ile ilgili görüşmeler yapıldı.
5
KONU
ÇALIŞMA SÜRESİ
SORUMLU
AÇIKLAMALAR
Belediye ile resmi görüşmelerin yapılması
01/10/2014
12/12/2014
Okul müdürü
Otobüs istenmesi
İhtiyaçların belirlenerek gerekli malzeme temininin yapılması
10/10/2014
11/11/2014
STEM ekibi ve okul öğretmenleri
80 kalem fen ve matematik materyali.
STEMBÜS’ün yapımına başlanması(iç tasarım ve giydirmeler)
10/10/2014
20/10/2014
Okul müdürü, öğretmenler
STEMBÜS’ün fiziksel donanımının yapılması.
STEMBÜS’ün açılışının gerçekleştirilmesi.
13/11/2014
STEM ekibi, Okul müdürü-öğretmenler
İl ilçe milli eğitim müdürleri, idareciler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla açılışın yapılması.
Veli bilgilendirme toplantılarının yapılması
17/11/2014
Okul müdürü ve öğretmenler
430 çocuk velisi ile toplantı yapılması.
Ailem ile STEM uygulamalarının yapılması.
24/11/2014
08/06/2015
tarihleri arasında her Perşembe-Cuma
Öğretmenler
430 çocuk velisi ile uygulamalar yapılması.
Veli görüşmelerinin gerçekleştirilmesi.
2014-2015 yıl boyunca her ayın ilk haftası
Okul müdürü ve öğretmenler
430 çocuk velisi ile görüşmeler yapılması.
Çocuk ziyaretleri için program hazırlanması.
2014/2015 eğitim öğretim yıl boyunca haftada bir her Çarşamba.
Öğretmenler
42 resmi ve özel okullara program hazırlanması.
İl dışından gelecek ziyaretçiler için program hazırlanması.
2014-2015 yıl boyu
STEM ekibi, Okul müdürü ve öğretmenler
Program hazırlanması.
Yurt dışından gelen ziyaretçiler için program hazırlanması
15/04/2015
15/05/2015
STEM ekibi, Okul müdürü ve öğretmenler
Program hazırlanması.
6
7
6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çocukların bilim ile tanışmasını, onların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan STEMBÜS; çocukların uygulamaları birebir yapmalarına olanak sağlamış, fen ve matematik etkinliklerine olan ilgi ve yeteneklerini geliştirmiştir. Çocuklarda kendini ifade etme, cesaret ve ben yapabilirim duygusunu geliştirmenin yanı sıra problem çözme, başladığı işi tamamlama, kelime dağarcığını, hayal dünyasını zenginleştirme, küçük kas gelişimleri ve bilimsel terimleri kullanma konusunda %80 gelişme gösterdikleri gözlemlendi. Ayrıca STEMBÜS’te yapılan etkinlik günlerinde çocuk devamsızlığının %70 azaldığı gözlemlenmiştir.(hastalık ve özel nedenler dışında)(e okul bilgilendirme sistemi).Öğretmenler yapılan uygulama alanı ve kendi belirledikleri uygulamaları zaman kaybı olmadan çocuklarda kalıcı bilgiler elde ederek çalışmışlardır. STEM uygulamalarının öncesinde velilerin birçoğunda okula karşı olan ‘oyun ve bakım yeri’ kavramının yerini; uygulama sürecinde ve sonrasında ‘çocukların yeni bilgi ve deneyimler elde ettiği, öğrenmenin gerçekleştiği yer’ kavramı almıştır. Velinin okula-öğretmene-çocuğa karşı olumlu düşüncelerinde %75 artış olduğu gözlemlenmiştir. Çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun matematik uygulamalarında ve bilimsel deneylerde kullanmaları için materyaller temin edildi.İç tasarımı tamamlanarak 30 çocuğun aynı anda fen ve matematik uygulamalarını yapacağı STEMBÜS tamamlandı.
Çocukların uygulamalarını yaparak, yaşayarak, dokunarak, deneyerek gözlemleyerek yapabileceği STEMBÜS hazırlanarak Vali, Kaymakam, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Yöneticileri,Okul öncesi ve farklı branşlardan öğretmenler(özellikle fen bilimleri) ile çocukların katıldığı açılış gerçekleştirildi.Açılış sırasında ‘’gelecek STEM ile gelecek’’ sloganıyla ilk uygulamalar yapıldı.STEMBÜS ile ilgili okulumuzda öğrencisi bulunan 430 veli ile bilgilendirme toplantıları yapıldı.Belirlenen zaman aralıklarında STEMBÜS içersinde okulumuzun 430 velisi ile her hafta Perşembe Cuma günleri ’’ Ailem ile STEM uygulamaları’’ aile katılımı etkinlikleri gerçekleştirildi.Okulumuzun 430 velisi ile düzenli olarak her ay veli görüşmeleri yapılarak STEM uygulamaları ve çocukta görülen değişimler(öğrenme, davranış vb) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Okulumuza bugüne kadar ilimizde bulunan 42 resmi ve özel anaokulu çocuklarına STEMBÜS’ü ziyaret ederek uygulamalar yapmışlardır.Farklı illerden gelen okul öncesinden liseye kadar ( farklı branşlarda )52 öğretmene sunum yapıldı.Yurtdışından STEMBÜS’ü ziyaret eden 15 öğretmene sunum yapılarak uygulamalar gerçekleştirildi.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Okul öncesi eğitim kurumlarında her çocuk için alınan aidatlar, çocukların kullanabileceği nitelikli materyallerden oluşan STEMBÜS gibi uygulamaların diğer anaokullarında rahatlıkla uygulanabilmesine imkan sağlar.Farklı okullardan gelen ziyaretçilerle yapılan uygulamalar ile birçok kişiye ulaşılabilmesi,İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu uygulamayı yapılan bütün toplantılarda çocuklar için yapılmış örnek uygulama olduğundan bahsetmeleri bu çalışmanın sürdürülme ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.
Genelge’de yer alan hükümleri okudum; kabul, beyan ve taahhüt ediyorum
8YENİLİKÇİLİK 2016 STEMBÜS

Back To Top